KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN
v italijanskem jeziku:
CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO
Strunjan 140, 6320 Portorož
Matična številka: 5050553000
Številka proračunskega uporabnika: 69086
Davčna številka: 84845686
telefon: 05 617 1000
e-naslov: cuev.strunjan@cuevs.si , info@cuevs.si
CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN Enota Divača
Kraška cesta 20, 6215 Divača
telefon: 05 763 0153
e-naslov: cuev.divaca@cuevs.si
Odgovorna uradna oseba: Korado Lešnik
telefon: 05 617 1000
e-naslov: korado.lesnik@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga: 01.01.2007
Datum zadnje spremembe: 14.06.2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.cuevs.si
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda • Program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ z NIS)
• Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI)
• Podaljšano bivanje (PB)
• Mobilna specialno pedagoška služba (MSPS)
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot • Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140, 6320 Portorož
• Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan enota Divača, Kraška cesta 20, 6215 Divača

Organigram zavoda – Organi zavoda

Organigram zavoda

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Nataša Brljavac
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi • Akt o ustanovitvi
• Pravila o hišnem redu v Centru
• Pravilnik o računovodstvu
• Pravilnik o rednem letnem popisu
• Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z opisom delovnih mest
• Požarni red
• Izjava o varnosti z oceno tveganja
• Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
• Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
• Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti
• Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov
• Pravilnik o evidentiranju delovnega časa
• Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc 
Državni predpisi Vzgoja, izobraževanje in šport
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili predpisani s strani EU.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov • Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto
• Letno poročilo za lansko koledarsko leto
• Publikacija za tekoče šolsko leto
• Finančni načrt
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ • Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev
• Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
• Postopek izbire delavca na razpisano delovno mesto oziroma zamenjavo delovne enote
• Postopek o napredovanju delavca v plačilni razred
• Postopek imenovanja ravnatelja
   
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
• Seznam zaposlenih
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa  
3. OPISI NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta na spletni strani http://www.cuevs.si/ ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne na sedežu zavoda v času uradnih ur.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) (v pripravi)

 

Dostopnost