KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN
v italijanskem jeziku:
CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO
Strunjan 140, 6320 Portorož
Matična številka: 5050553000
Številka proračunskega uporabnika: 69086
Davčna številka: 84845686
telefon: 05 617 1000
e-naslov: cuev.strunjan@cuevs.si , info@cuevs.si
CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN Enota Divača
Kraška cesta 20, 6215 Divača
telefon: 05 763 0153
e-naslov: cuev.divaca@cuevs.si
Odgovorna uradna oseba: Nataša Brljavac
telefon: 05 617 1000
e-naslov: natasa.brljavac@cuevs.si
Datum prve objave kataloga: 01.01.2007
Datum zadnje spremembe: 14.06.2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.cuevs.si
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda • Program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ z NIS)
• Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI)
• Podaljšano bivanje (PB)
• Mobilna specialno pedagoška služba (MSPS)
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot • Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140, 6320 Portorož
• Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan enota Divača, Kraška cesta 20, 6215 Divača

Organigram zavoda – Organi zavoda

Organigram zavoda

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Nataša Brljavac
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi • Akt o ustanovitvi
• Pravila o hišnem redu v Centru
• Pravilnik o računovodstvu
• Pravilnik o rednem letnem popisu
• Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z opisom delovnih mest
• Požarni red
• Izjava o varnosti z oceno tveganja
• Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
• Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
• Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti
• Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov
• Pravilnik o evidentiranju delovnega časa
• Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc 
Državni predpisi Vzgoja, izobraževanje in šport
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili predpisani s strani EU.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov • Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto
• Letno poročilo za lansko koledarsko leto
• Publikacija za tekoče šolsko leto
• Finančni načrt
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ • Prijavno-sprejemni postopek za vpis učencev
• Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
• Postopek izbire delavca na razpisano delovno mesto oziroma zamenjavo delovne enote
• Postopek o napredovanju delavca v plačilni razred
• Postopek imenovanja ravnatelja
   
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
• Seznam zaposlenih
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa  
3. OPISI NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta na spletni strani http://www.cuevs.si/ ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne na sedežu zavoda v času uradnih ur.

 

Dostopnost