PODROČJA DELA

 

Mobilni specialni in rehabilitacijski pedagog nudi strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oblike vzgoje in izobraževanja ter učencem s težavami v razvoju in pri učenju v vrtcih, na rednih osnovnih in srednjih šolah. Naloge mobilnega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga so:

– neposredno delo z otrokom

– sodelovanje z učitelji in drugimi strokovnimi delavci

– sodelovanje s starši

– sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci

Izvajamo dve obliki pomoči:

ISP (individualno specialno in rehabilitacijsko pomoč)

DSP (dodatno strokovno pomoč)

 

ISP (individualna specialna in rehabilitacijska pomoč)

Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu z Zakonom o osnovni šoli tako, da jim šola po potrebi prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Individualna in skupinska pomoč (ISP) je namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki so izjemno nadarjeni, ali pa tistim učencem, ki imajo specifične učne težave in težje osvajajo snov.

Vsak otrok je v individualnem in socialnem pogledu neponovljiva celota

Kaj vse lahko povzroči težave pri učenju?

Učenci z učnimi težavami so zelo heterogena skupina. Težave delimo na nekaj podskupin, ki pa jih med seboj zaradi pogostih kombinacij težav in interakcijskih vplivov ni mogoče ostro ločevati. Te podskupine so:

1. LAŽJE IN ZMERNE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE TER JEZIKOVNE TEŽAVE

Ker so učne težave zelo velika skupina, se uporablja za ugotavljanje SUT ustreznediferencialno-diagnostične postopke, pri katerih se upošteva:

– 5 kriterijev za prepoznavanje SUT

– Razlikovanje med nižjo in višjo stopnjo težavnosti SUT

 1. Specifične bralno-napisovalne težave
 2. Specifične UT pri matematiki – diskalkulija, specifične aritmetične UT
 3. Dispraksija
 4. Specifični primanjkljaji na področju jezika

2. UT ZARADI MOTNJE POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI

3. UT PRI UČENCIH, KI POČASNEJE USVAJAJO ZNANJA

4. UT ZARADI UČENČEVIH SLABŠE RAZVITIH SAMOREGULACIJSKIH SPRETNOSTI

5. UT ZARADI POMANJKLJIVE UČNE MOTIVACIJE

6. ČUSTVENO POGOJENE UT – ANKSIOZNOST, DEPRESIVNOST

7. UT ZARADI DRUGOJEZIČNOSTI OZ. VEČJEZIČNOSTI IN SOCIALNO – KULTURNE DRUGAČNOSTI

8. UT ZARADI EKSISTENČNE SOCIALNO-EKONOMSKE OVIRANOSTI IN OGROŽENOSTI (REVŠČINE)

Definicija povzeta po priročniku Koncept dela UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI strokovna skupina pri uradu za razvoj šolstva Ministrstva za šolstvo in šport RS, dr. Lidija Magajna, dr. Marija Kavkler, dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Sonja Pečjak, Ksenija Bregar Golobič, Ljubljana 2008

Otroci z manj izrazitimi težavami potrebujejo kratkotrajno pomoč. Otroci s težavami v pogledu sprejemanja in razumevanja učnih vsebin, s težavami pri čustvenem in socialnem prilagajanju, problemi koncentracije, organizacije učenja in motivacije pa potrebujejo sistematično pomoč, skupno delovanje učiteljev, svetovalnih delavcev ter staršev.

Delo mobilnega specialno rehabilitacijskega pedagoga na osnovni šoli zajema:

 • Delo z otrokom: diagnostični pregled (opredelitev otrokovih težav in močnih področjih) in neposredno delo z učencem ter spremljanje učenca, ki ni v redni obravnavi
 • Sodelovanje z učitelji
 • Sodelovanje s starši
 • Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in zunanjimi strokovnimi
 • Institucijami
 • Drugo strokovno delo

Delo poteka izven ali v razredu. Oblika dela je individualna, velikokrat pa tudi v paru ali manjši skupini.

DSP (dodatna strokovno pomoč)

Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem, ki so bili po Zakonu o usmerjanju, usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja v vrtcih, na rednih osnovnih in srednjih šolah samo v času programa oziroma pouka. Dodatna strokovna pomoč se izvaja v posebni skupini glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi individualno v oddelku ali izven oddelka. Če dodatne strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti v skladu s prejšnjim odstavkom in je strokovno utemeljeno, se dodatna strokovna pomoč lahko nudi otroku tudi na domu.

Število ur dodatne strokovne pomoči je določeno z odločbo o usmeritvi in se giblje od 1 ure do 5-ih ur tedensko.

V odločbi se določi:

 • program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
 • vrtec, šolo ali zavod, v katerega se otrok vključi,
 • datum vključitve v vrtec, šolo ali zavod,
 • obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne pomoči,
 • pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za

vzgojo in izobraževanje,

 • občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
 • zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
 • rok preverjanja ustreznosti usmeritve in
 • druge pravice, ki izhajajo iz tega zakona in zakonov s področja vzgoje in izobraževanja.

DSP je strokovna obravnava, ki reducira težave, kompenzira primanjkljaje in rehabilitira učenca, v smislu, da ga nauči živeti in delati s svojimi ovirami. DSP zajema dve komponenti dela (dr. Opara):

1. Rehabilitacijsko (strokovna obravnava):

 • reedukacija (razvija, izpopolnjuje… razvoj motečih funkcij npr. govora, motorike, orientacije videnja, poslušanja…)
 • kompenzacija (nadomeščanje, prevzemanje funkcij poškodovanih organov ali funkcij npr. nadomestna komunikacija pri gluhih, razvoj taktilnih sposobnosti pri slepih…)
 • rehabilitacija (otroka naučiti živeti in delati s svojimi ovirami in primanjkljaji)

Izvajalec je strokovni delavec ustrezne smeri, lahko tudi drugi strokovni svetovalni delavec, ki je zaposlen na šoli ali prihaja na šolo kot zunanji izvajalec, ki izpolnjuje s predpisi določene pogoje. Naša mobilna specialno rehabilitacijska pedagoška služba vključuje specialne pedagoge oz. defektologe, logopedinjo, socialne pedagoge in psihologa.

2. Učna, didaktična obravnava

Pomoč pri učenju, razumevanju. Osnovo in izhodišče ima v rehabilitacijski komponenti, kjer se ugotovi bistvo težav ter pod kakšnimi pogoji in na kakšen način se bo učenec lahko najbolj optimalno učil in napredoval (strategije dela in učenja).

Dostopnost