Predstavitev centra

Center za usposabljanje Elvira Vatovec je javni vzgojno – izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Piran, oziroma takratna skupščina občine Piran in sicer 18. aprila 1991, ko je bil sprejet in uveljavljen »Odlok o ustanovitvi Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan kot samostojnega javnega zavoda« (Uradne objave št. 026-1/91 z dne 18.4.1991). Z odlokom o ustanovitvi smo spremenili naziv. Predhodnik sedanjega Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan je bil ustanovljen leta 1953 in istega leta pričel z delom. Odločba o ustanovitvi je bila izdana 27.12.1955 od OLO Koper pod številko 1731-55.
Center pokriva s svojo dejavnostjo področje naslednjih občin:
Piran
Izola
Koper
Ankaran
Divača
Hrpelje – Kozina
Ilirska Bistrica
Sežana
Komen

Vključuje pa tudi učence iz drugih občin v posameznih primerih, ko obstajajo za to socialno-pedagoški ali zdravstveni razlogi.
Dejavnost centra poteka na dveh lokacijah. Matični del zavoda je v Strunjanu, dislocirana enota pa v Divači.

V našem centru izvajamo naslednje oblike strokovnega dela oziroma usposabljanja:

• osnovno šola z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ z NIS),
• posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI),
• podaljšano bivanje (PB),
• mobilno specialno pedagoško služba (MSPS).

V enoti v Divači pa izvajamo program:

• posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI).

Center vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomaga pomočnica ravnatelja, ki opravlja dela, ki jih določi ravnateljica in so opisana v aktu o sistemizaciji.

   
PRILAGOJENI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM IN POSEBNI PROGRAM VZOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Vzgojno – izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda v OŠ z nižjim izobrazbenim standardom in v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja po veljavnih vzgojno – izobraževalnih programih, sprejetih na način in po postopku, določenim z zakonom. Za posameznega učenca je po ZUOPP mora strokovni tim pripraviti individualizirani program, ki zajema cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije vključevanja otroka v skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev ter drugo.
Poleg obveznih predmetov mora OŠ z NIS za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk izbirnih predmetov družboslovne in naravoslovne smeri.
Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, tečaj plavanja in šolo v naravi.
V dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, šolo v naravi in plavalni tečaj se učenci vključujejo prostovoljno. Center lahko organizira še druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.
MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA

V mobilni specialno pedagoški službi je 11 izvajalcev, ki v celoti izvajajo delo v mobilni službi in 3 izvajalci, ki dopolnjujejo izvajanje v Centru. Izvajajo dve obliki dela – individualno specialno rehabilitacijsko pomoč in dodatno strokovno pomoč po odločbah Zavoda za šolstvo. V specialno rehabilitacijski obravnavi vsako leto okoli 170 otrok, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja iz 17 obalnih in kraških osnovnih šol, srednjih šol in vrtcev.

URESNIČEVANJE TEMELJNIH USMERITEV CENTRA

V CUEV Strunjan smo pri pouku in vseh ostalih aktivnostih ostali zvesti osnovnim načelom, dogovorjenim v naših dolgoročnih načrtih in viziji razvoja. Želimo biti:

šola, kjer otroci, mladostniki in odrasli, vključeni v naše programe, pridobijo znanje za življenje.

Ta načela uresničujemo z uvajanjem sodobnega pouka v rednih programih in z dodatnimi oblikami dela:

Problemi v svetu – preventivno delo na področju nasilja v družbi, zlorabe drog in drugih zasvojenosti (Šola za starše, delavnice, predavanja, učni in vzgojni načrt … )
Interkulturno učenje – (predmetnik, izmenjave med šolami, projekti Comenius, Skriti zaklad in drugi projekti, poletni tabor, poletna šola)
Okoljski problemi – naravoslovje, skrb za okolico šole in kraja, samostojne aktivnosti, naravoslovni dnevi, čisto okolje, ozaveščenost)

Uvajanje sodobnega pouka pomeni:

– medpredmetno povezovanje,
– uporaba informacijsko- komunikacijske tehnologije,
– stalno strokovno in načrtovano izobraževanje učiteljev,
– nove poti medsebojnega informiranja in komuniciranja,
– mednarodno sodelovanje (projekti in izmenjave)…

 

Dostopnost